თქვენ არ ხართ ავტორიზებული საიტზე
  • ვებ გვერდზე რეგისტრაციის გავლის წინ აუცილებელია გაეცანოთ გოლდ სერვისის მიერ დადგენილ წინამდებარე წესებს.
  • მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის გავლა თავისთავად ნიშნავს გოლდ სერვისის მიერ დადგენილი წესების სრულ აღიარებას და დაცვას.
  • გოლდ სერვისის მიერ დადგენილი წესების არ ცოდნა მომხმარებელს არ ათავისუფლებს ვალდებულებისაგან.
  • გოლდ სერვისი იტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ წაშალოს ან დაბლოკოს მომხმარებელი ან საერთოდ უარი უთხრას დარეგისტრირებაზე.
  • გოლდ სერვისის ვებ გვერდზე დარეგისტრირების დროს მომხმარებლის მიერ მინიჭებული პაროლი არის საიდუმლო, მის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია თავად მომხმარებელი. 
  • პაროლის გასხვისებით ან დაკარგვით მიყენებულ ზარალზე პასუხისმგებელია თავად მომხმარებელი.
  • გოლდ სერვისი იტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ ფასიან მომსახურებაზე  ნიბისმიერ დროს შეცვალოს ღირებულება.
  • გოლდ სერვისი არ გასცემს გარანტიებს მომხმარებელთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე. გოლდ სერვისი არ გასცემს გარანტიებს, რომ მომსახურება იქნება უშეცდომოდ და უნაკლოდ.
  • მომხმარებლის მიერ დადებულ განცხადებებში იკრძალება არაკანონიერი, ამორალური,  შეურაწყოფის შემცველი ტექსტები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გოლდ სერვისი იტოვებს უფლებას გათიშოს  და დაბლოკოს მომხმარებელი.

 

Top